„Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego,
to przede wszystkim podnosić go
w jego własnych oczach”

Psycholog

 Agnieszka Ulfik

ul. Mickiewicza

ul. Jana Pawła II

Zadaniem psychologa w szkole jest pomoc w radzeniu sobie z problemami i trudnymi sytuacjami takimi jak:

stres, trud­no­ści w ucze­niu się lub or­ga­ni­zo­wa­niu cza­su pra­cy i go­dze­nia go ze swo­im hob­by, trud­no­ści w re­la­cjach z ró­wie­śni­ka­mi, brak mo­ty­wa­cji, prze­ży­wa­na złość i fru­stra­cja.

Psy­cho­log po­ma­ga mło­dzie­ży w upo­ra­niu się z doj­rze­wa­niem, do­ra­sta­niem, sta­wa­niem się czło­wie­kiem my­ślą­cym sa­mo­dziel­nie i w zgo­dzie z wła­sny­mi war­to­ściami oraz z po­sza­no­wa­niem war­to­ści in­nych osób. Po­ma­ga mło­de­mu czło­wie­ko­wi upo­rać się z wy­zwa­nia­mi i trud­no­ścia­mi oraz wspiera ro­dzi­ców, aby ten pro­ces prze­trwa­li 🙂

Uczniu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, gdy:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy,
 • stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
 • chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,
 • masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • masz problemy w relacjach z innymi uczniami,
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy.

Rodzicu, do psychologa szkolnego możesz przyjść lub zadzwonić, gdy:

 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
 • potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji,
 • martwisz się zachowaniem swojego dziecka,
 • potrzebujesz pomocy psychologicznej.
PAMIĘTAJ !
NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM
PRZYJDŹ ! MOŻESZ LICZYĆ NA DYSKRECJĘ.
WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE 🙂