ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia  oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
5. Wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
6. Upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, konkursy, imprezy i lekcje biblioteczne.

KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 19500 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli  i rodziców. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, poradniki, atlasy oraz podręczniki. Nasz księgozbiór jest systematycznie uzupełniany.

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Prowadzone są dwa katalogi: alfabetyczni i rzeczowy. Corocznie organizowana jest wśród uczniów zbiórka książek i czasopism.

W bibliotece aktywnie działa Koło Przyjaciół Koszałka- Opałka, które wydaje gazetkę szkolną GROSZEK.

Posiadamy również pracownię multimedialną, z której można korzystać po lekcjach. Komputery i Internet mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych.   W bibliotece można kserować i drukować  potrzebne  materiały.  Uczniów korzystających z pracowni multimedialnej obowiązuje regulamin.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

Lektury I – VIII
B – baśnie, legendy i podania
Bw – bajeczki, wierszyki
Ob – opowiadania i powieści obyczajowe
H – opowiadania i powieści historyczne
Pd – poezja, dramat
P –  powieści i opowiadania przygodowe
Prz – opowiadania i powieści przyrodnicze
F – opowiadania i powieści fantastyczne
KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY  (ułożony wg dziedzin wiedzy)
KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI ( literatura ogólnopedagogiczna, psychologiczna, pozycje metodyczne,
także publikacje własne nauczycieli.)