Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
(Albert Einstien)

W ramach programu „Szkoła z kluczem” od ubiegłego roku działa koło przyrodnicze dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wdrażane działania wychodzą naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci. Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie zainteresowań światem, bogactwem przyrody oraz rozwijanie pasji badawczych. Dzieci kształtują swoje umiejętności wnikliwej obserwacji, logicznego myślenia, wyciągania wniosków. Uczą się również korzystać z różnych źródeł wiedzy i wykorzystywać ją w praktyce. Podstawowymi  metodami pracy są doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, obserwacje krótko i długoterminowe, zabawy badawcze oraz ćwiczenia praktyczne. Stosowana jest też metoda problemowa i różne działania aktywizujące. Większość zajęć ma charakter zabawowy, co sprzyja atmosferze podczas pracy.

Zdjęcia prezentują niektóre działania uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Małgorzata Sorbjan