Świetlica przy ul. Mickiewicza jest czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 5.50-7.50 p.Burakiewicz 11.30-12.30 p.Rybka
12.30-13.30 p.Rybka


WTOREK 5.50-7.50 p.Burakiewicz 11.30-12.30 p.Burakiewicz
12.30-13.30 p.Burakiewicz


ŚRODA 5.50-7.50 p.Pasternak 11.30-12.30 p.Pasternak
12.30-13.30 p.Burakiewicz


CZWARTEK 5.50-7.50 p.Burakiewicz 11.30-12.30 p.Burakiewicz
12.30-13.30 p.Burakiewicz


PIĄTEK 5.50-7.50 p. Mikołajczyk 11.30-12.30 p.Burakiewicz
12.30-14.30 p.Burakiewicz

P.PASTERNAK

Poniedziałek 11.30-16.00
Wtorek 11.30-16.00
Środa 5.50-9.20; 11.30-16.00
Czwartek 11.30-16.00
Piątek 11.30-16.00

Wychowawcy świetlicy:

  • Patrycja Pasternak
  • Jadwiga Burakiewicz

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie.
W skład świetlicy szkolnej wchodzą dwa pomieszczenia:
·    świetlica znajdująca się na parterze w małym budynku w sali nr 21
·    świetlica znajdująca się na parterze w sali nr 20

Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. Świetlica systematycznie doposażona jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:
·    stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
·    dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
·    rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
·    propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
·    kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
·    wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
·    podnoszenie kultury życia codziennego,
·    niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
·    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to m.in.:

  • zajęcia plastyczno – techniczne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, decupaqe, stemplowanie, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców;
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, orliku, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy;
  • zajęcia ruchowo – umuzykalniające;
  • zabawy i gry dydaktyczne, np.: gry matematyczne, zabawy z ortografią;
  • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem, np.: Dzień Pluszowego Misia, Święta, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki;
  • zajęcia czytelnicze (bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci);
  • zajęcia relaksacyjne
  • kółko taneczne grupy „JUMP”

Organizowane są również imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze prac dzieci: Andrzejki, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Spotkanie przy choince, kiermasz świąteczny, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, itp.

Patrycja Pasternak

 

 

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza 10 w każdy wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II

Logowanie